Bộ trưởng bộ nhập cư Canada trân trọng mời các ứng viên đăng ký thị thực thường trú nhân theo hệ thống Express Entry vòng số 150 vào ngày 28 tháng 5 năm 2020 cho chương trình định cư có kinh nghiệm tại Canada (CEC)

Số lượng thư mời đã phát hành: 3.515

Điểm CRS của ứng cử viên xếp hạng thấp nhất được mời: 440

Các ứng cử viên đủ điều kiện: Các ứng cử viên từ chương trình định cư có kinh nghiệm tại Canada ( CEC)

Nguồn: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/ministerial-instructions.html#invitations